Kontakt/RODO

Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie

Zakrzew Kolonia 1, 26-652 Zakrzew

Tel/fax: 48-610-51-10logo_telefon

 

logo_email

e-mail: przedszkole.zakrzew@interia.pl

 

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej

http://biuletyn.informacji.publicznej.com/entities/view/8774

 

Podobny obraz

http://pl-pl.facebook.com/Przedszkole-Samorz%C4%85dowe-w-Zakrzewie-594168477387743/

Ochrona Danych Osobowych

Inspektorem Danych Osobowych w Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie
jest Pan Bartłomiej Kida.

Kontakt e-mail: bodo.radom@gmail.com

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

 • administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie, Zakrzew Kolonia 1, 26-652 Zakrzew
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 • każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 • każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
 • Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida
  e-mail: bodo.radom@gmail.com
 • dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
 • dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.