Nasze Przedszkole

 

Podobny obraz

 

 

 

 

http://biuletyn.informacji.publicznej.com/entities/view/8774

 

Jesteśmy przedszkolem samorządowym prowadzonym przez Gminę Zakrzew. Placówka położona jest w centrum Zakrzewa. Mieści się w budynku piętrowym, wolnostojącym. Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Znajdują się w nim przestronne sale dydaktyczne – przy każdej jest łazienka. Placówka dysponuje dużym holem funkcyjnym, gdzie zostały umieszczone galerie prac plastycznych dzieci. Za budynkiem mieści się plac zabaw.  Jednostka jest przedszkolem siedmiooddziałowym, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każda grupa wiekowa ma własną szatnię.

Budynek i jego otoczenie przystosowane są do potrzeb i warunków rozwojowych dzieci
w wieku przedszkolnym oraz wymogów określonych przepisami dotyczącymi placówek oświatowych.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.przedszkolezakrzew.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Informacje są zamieszczone w postaci plików lub skanów PDF z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • strona nie posiada mechanizmów ułatwiających przeglądanie treści przez osoby niedowidzące tj. podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery; żółte tło, czarne litery; białe tło, czarne litery; czarne tło, białe litery), brak możliwości powiększenia wielkości liter.

Powody wyłączenia: 

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dostosowanie strony internetowej wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie, e-mail: przedszkole.zakrzew@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 610-51-10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wjazd na teren przedszkola znajduje się od strony miejscowości Zakrzew Kolonia
 • Jednostka posiada parking z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych (zaplanowane wyznaczenie miejsca w budżecie na rok 2021).
 • Przedszkole posiada dwa wejścia – jedno od strony parkingu – drugie od strony placu zabaw.
  Przy obu wejściach znajduje się podjazd.
 • Aby dostać się do budynku od strony parkingu jak i od strony placu zabaw trzeba pokonać dwa stopnie oraz pierwsze drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 • Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Budynek posiada 1 łazienkę (dla interesantów) nieprzystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
 • W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna..
 • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Przedszkole nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej